Пловдив

Основен проблем

Резултатите от измерванията на концентрациите на вредни вещества във въздуха през последните години показват, че в община Пловдив въпреки положените усилия от страна на общинската администрация и изпълнението на редица комплексни мерки за намаляване на нивата на замърсителите и подобряване на качеството на атмосферния въздух не са постигнати очакваните резултати и не е постигнато трайно съответствие с нормативно установените стойности за концентрации на ФПЧ10, ФПЧ2.5, NO2 и ПАВ.

Данните от измерванията и анализите показват ясна тенденция към постепенно намаляване на превишенията на средноденонощната норма и намаляване на средногодишната концентрация като цяло, както и намаляване на броя превишения. 

Във връзка с разпределението на концентрациите по сезони може да се каже, че всяка година се наблюдават превишения на нормите за съдържание на вредни вещества в атмосферата и по-високи нива на отделните замърсители почти винаги при наличието на един или няколко неблагоприятни климатични фактори и основно през зимния сезон, което обяснява влиянието на изгарянето на твърди горива за отопление от 

населението, като основен фактор за замърсяването на атмосферния въздух.

Емисиите на всички четири замърсители са с най-високи стойности през 

зимните месеци, което е предпоставка за определяне на битовото отопление като най-голям източник на замърсяване на въздуха. По-малко е влиянието на транспортните средства, а останалите сектори са със съвсем малко дялово участие. На практика през зимните месеци цялата жилищна територия на община Пловдив е под влиянието на замърсяването с ФПЧ10, ФПЧ2.5, NO2 и ПАВ. 

Подредени по тяхната степен на влияние основните сектори, които оказват влияние върху качеството на атмосферния въздух са:

 

  • битово отопление с най-съществен принос;

  • транспорт; 

  • промишленост;

  • строителство и ремонт.

 
 
 
 
 

Система за мониторинг

На територията на община Пловдив се поддържат два действащи пункта за  мониторинг на качеството на  атмосферния въздух, които са:

  • АИС „Каменица“ (Pld2) (старо име “Евмолпия”) с код BG0051A (115678419) – фонов пункт в централната градска част с предимно жилищно застрояване и средна интензивност на автомобилния поток (28 000 бр. МПС на денонощие) по бул. „Източен“); 
  • АИС „Ж.К.Тракия“ (Pv5) с код BG0072A – транспортно ориентиран пункт, разположен на територията на р-н „Тракия“ на кръстовището на бул. „Освобождение“ и ул. „Съединение“, даващ информация за замърсяването от автомобилния транспорт в непосредствена близост до пътното платно.

До август 2015 г. е работил пункт АИС „Баня Старинна“, който е заменен от АИС “Ж.К.Тракия”, след като е преместен и разположен на територията на р-н „Тракия“. 

Броят на пунктовете за мониторинг на територията на община Пловдив е в съответствие с нормативните изисквания. Пунктовете се обслужват от Регионална лаборатория – Пловдив към ИАОС и са елемент от Националната система за мониторинг на КАВ. Резултатите от измерванията в АИС„Каменица“ и АИС „Тракия“ се извеждат на всеки час и КАВ се следи в реално време като информацията се предоставя на обществеността чрез изградения портал за мониторинг на околната среда на Община Пловдив, визуализирана на: ecomonitoring  

 
 
 
 
 

Възможни решения и очаквани резултати

Дейности

Информация

Пловдивското поле и гр. Пловдив попадат в преходно-континенталната подобласт на Европейската подобласт. Зимата е сравнително мека, есента е топла и продължителна, лятото – горещо, с чести засушавания. 

Климатичните данни за района на община Пловдив показват голям брой безветрени дни (средно 208), дни с температурни инверсии (средно 294), дни със задържане на мъгла и помътняване на атмосферата (средно 255), дни без валеж (средно 265). Тези данни определят община Пловдив като район с неблагоприятни климатични условия. Превишенията на нормите за средноденонощна и средногодишна концентрация на ФПЧ10 и брой превишения през годината са резултат от една страна от източниците на емисии на ФПЧ10, а от друга страна от неблагоприятните климатични условия, които са налице в община Пловдив и затрудняват разсейването на замърсителите.

 
 
 
 
 
 
 
 

Документи

Новини