Pyce

Основен проблем

Средноденонощните норми за ФПЧ10 се надвишават основно през  отоплителния сезон. През този сезон са регистрирани и най-голям брой превишения. Най-високите стойности на среднодневните концентрации се регистрират през отоплителния сезон, но отделни превишавания на среднодневните норми са констатирани и през летния сезон, през който емисии от битовото отопление отсъстват. 

 

Основният източник на замърсяване на територията на Русе е битовото отопление (47.4 %), следвано от промишлеността (27.5 %) и транспорта (25.1 %). Ако емисиите на ТЕЦ Русе се извадят от промишлеността и се добавят към битовото отопление, то тогава делът на битовото отопление нараства до 55. 8 %.

Система за мониторинг

В последната актуална програма са използвани само данните от АИС „Възраждане“, тъй като пунктовете с ръчно пробонабиране са закрити. Това означава, че локализацията на  наднормените замърсявания с ФПЧ10 е съсредоточена само в рамките на общинския  център гр. Русе. И съответно липсват представителни измервания за качеството на атмосферния въздух в териториите извън общинския център.

 
 
 
 
 

Възможни решения и очаквани резултати

Дейности

Информация

Община Русе се намира в Североизточна България в най-западната част на най-голямата крайдунавска низина – Побрежие, и североизточно от устието на река Русенски Лом. Докато левият бряг на  Дунав (от румънска страна) е нисък и мочурлив, то десният бряг край Русе е висок и  сух. 

В района на Русе през зимата настъпват силни застудявания (абсолютна  минимална температура -27.7° С през януари), а през лятото – големи горещини  (абсолютна максимална температура +44.0° С през юли).

 
 
 
 
 
 
 
 

Документи

Новини