Смолян

Основен проблем

Данните от АИС в периода 2010 – 2019 г., показват, че всички наднормени концентрации на ФЧП10 се регистрират през зимните месеци по време на отоплителния сезон, което определя и произхода им – битовото отопление. От април до октомври (топлите месеци без отопление) средномесечната концентрация на фините прахови частици е в норма.

Основната причина за качеството на въздуха в община Смолян се дължи на битовото отопление. Емисиите на ФПЧ10 от битовото отопление се получават най-вече от изгарянето на твърди горива, особено на мокри дърва, но също така и ниско калорични въглища. Използването на влажна дървесина или на въглища с високо съдържание на пепел и ниска калоричност е основната причини и за завишените емисионни норми в общината, отчитани през отоплителния сезон. Качеството на атмосферния въздух в общината се влошава допълнително, както от масовото използване на стари и неефективни печки и отоплителни уреди, така и от географското разположение на град Смолян и населените места в общината.

Липсата на изградени топлофикационни и газопреносни мрежи в цялата община, налага към решаването на проблема да се подхожда индивидуално, по домакинства. 

Влияние върху КАВ в общината оказва и транспортният сектор, чрез използваните технически остарели моторни превозни средства, състоянието на пътната инфраструктура и нейното опесъчаване през зимните месеци, което увеличава емисиите на ФПЧ през пролетно-летните месеци.
 
Почти 75 % от леките автомобили са на възраст над 15 години, много от тях са произведени по стандарт Euro 1 или преди Евро 1. Високата възраст на автомобилния парк се определя от сравнително ниския стандарт на живот на много хора. Много водачи с ниски доходи, които вероятно се нуждаят от автомобил за работа или за други цели, нямат реална алтернатива, освен да купуват и използват стар автомобил, като например дизелов модел от категория Евро 0 или Евро 1. При тях също така е и най-вероятно да се избягват разходите за поддръжка на превозните средства.
 
Поради ограничения, наложени от релефа, община Смолян се обслужва единствено от автомобилен транспорт. През територията на общината не преминават автомагистрали и първокласни пътища. Общинската пътна мрежа е в лошо състояние. Много от населените места са свързани с черни пътища, по-голямата част от пътищата са изградени преди 20 години и настилката е амортизирана; 
 
 
 
 
 

Система за мониторинг

Автоматична измервателна станции (АИС)– Смолян е градски фонов/транспортен пункт, разположен в застроената част на града – площадката на Регионална библиотека – Смолян. Обхватът на АИС – Смолян, съгласно утвърдената класификация е 100 м – 2 км, като градски фонов и 10-15 м, като транспортен пункт.

На територията на РИОСВ Смолян се намира и Комплексна Фонова Станция – “Рожен”. Функционирането на станцията дава възможност да се получава пълна, обективна и комплексна информация за състоянието на компонентите и обектите на околната среда на фоново ниво. Целта е да се осигури провеждането на системни и комплексни наблюдения на компонентите на околната среда в райони, с малки антропогенни въздействия. Нивото на фоновото замърсяване и динамичното му изменение е важна първична информация, необходима за оценка и прогноза на състоянието на околната среда, а оттук за създаване на екологични норми за допустимо антропогенно натоварване и разработване на стратегии на национално и международно ниво.

До 2015 г. пункта за мониторинг на качеството на въздуха в града е разположен в кв. Райково, което характеризираше пункта като транспортно ориентиран, поради близостта му с най-натоварената градска и транзитна улица, пресичаща целия град. Преместването му през лятото на 2015 г. в централната градска част има за цел измерването на нивата на замърсителите да отразява по-точно и реалистично качеството на атмосферния въздух в урбанизираната част на града. 

 
 
 
 
 

Възможни решения и очаквани резултати

Дейности

Информация

Град Смолян е разположен в Южен Централен район на територията на Западни Родопи на 999 м.н.м., по протежение на р. Черна, в едно сравнително тясно долинно разширение. Релефът на общината е средно и високопланински и тя е общината с най-високата средна надморска височина в България. Заема южните, най-високи части на Западните Родопи. Територията на Община Смолян обхваща пояс с предимно планински климат, който в югоизточните части на района е преходно средиземноморски. Характеризира се с мека и снежна зима, и прохладно лято.
Съгласно записите на метеорологична станция Смолян, южните и югоизточните ветрове доминират в продължение на цялата година. Силни ветрове със скорост над 6 m/sec на практика не се отчитат. Тихото време (безветрие) е характерно за града в над 50 % от времето. То възпрепятства разсейването и създава условия за задържане и натрупване на атмосферните замърсители в приземния въздушен слой. През зимните месеци често има приземна инверсия, която е причина за увеличаване на концентрациите на замърсителите в ранните утринни часове.
Високият планински релеф и каньовидната форма на разположение на гр. Смолян, не позволяват динамичното и интензивно преминаване на ветровете, които оказват допълнителен пречистващ ефект. През студените месеци, месните климатични характеристики, като ниско атмосферно налягане и продължителни дни с безветрие, задържат продължително време образуваните от битовото отопление ФПЧ в близост до земната повърхност.

Документи

Новини